Cílová skupina KOMUNITY je definována jako souhrn osob, které žijí nebo pracují ve vzájemné interakci v prostoru okolo nově vznikajících Center duševního zdraví, případně dalších zařízení v systému péče o duševní zdraví. Patří sem sousedé lidí s duševním onemocněním, zaměstnanci okolních firem, žáci a studenti škol v blízkém okolí a další.

Cílem je vyvinout opatření pro snižování stigmatizace v komunitách tak, aby nová Centra duševního zdraví i stávající zařízení fungovala v prostředí, které je přátelské vůči lidem s duševním onemocněním. Pilotáž bude probíhat souběžně se zaváděním center duševního zdraví. Ze zahraničních zkušeností víme, že tzv. Not In My Back Yard (NIMBY) fenomén je významným činitelem ovlivňujícím celkovou úspěšnost budování komunitní péče a je nutné s ním efektivně pracovat. Zároveň se jedná o specifický fenomén, pro nějž neexistuje v současnosti dostatek evidence, která by umožnila převzít efektivní intervence ze zahraničí a je tedy třeba takové opatření vytvořit a pilotovat. Vytvoření opatření bude předcházet detailní analýza informačních zdrojů a spolupráce výzkumníků, poskytovatelů současných komunitních služeb, lidí se zkušeností s duševním onemocněním a zahraničních odborníků.

Opatření bude pilotováno ve dvou komunitách za účasti celkem 60 osob s duševním onemocněním z vybraných komunit. Hodnocení efektivity bude obsahovat analýzu postojů těchto osob. Součástí budou také kvalitativní hodnocení, která se budou zvláště zaměřovat na potřeby, které intervence ošetřila dostatečně a potřeby, které naopak ošetřila nedostatečně.

Program a moduly pro komunity

Modul Beseda Moje jméno není diagnóza

Beseda Moje jméno není „diagnóza“ má za cíl představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Poukazuje na to, jaký vliv má stigmatizace na lidi s duševním onemocněním a že může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.

Anotace: V tomto bloku se zaměříme na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva. I proto se na tento problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace.

Forma modulu: Beseda

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 50 – 200 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Úvod do tématu duševního zdraví, nemoci a stigma
 • Moderovaná diskuze
 • Dotazy publika

Účinkující (4-5 lidí): 1-2 moderátoři (RS/DS) + 3 lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Modul je dostupný od: Březen 2019

Modul Češi a jejich duševní zdraví

Přednáška představující kontext prevalence duševních onemocnění v ČR, stigmatizace lidí s duševním onemocněním a reformy péče o duševní zdraví. Jak jsou na tom Češi se svým duševním zdravím? Jaké mají postoje? Roste počet duševních onemocnění v populaci? A jakou představují duševní onemocnění zátěž pro společnost? Kolik lidí s duševním onemocněním se vůbec neléčí? Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví?“

Forma modulu: Přednáška

Délka modulu: 1 hodina + 30 minut diskuze

Počet účastníků: 50 – 500 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Úvod do tématu duševního zdraví, nemoci a stigma
 • Úvod do tématu reformy péče o duševní zdraví v ČR
 • Dotazy publika

Modul je dostupný od: Březen 2019

Pozn.: Modul nepilotovaný, neevaluovaný

Modul film + diskuze o reformě péče o duševní zdraví

Promítání jednoho ze dvou nabízených filmů, 10min. prezentace o reformě péče o duševní zdraví a diskuze s lidmi pohybujícími se v centru reformy péče o duševní zdraví a lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Diskuzi moderuje lokální stakeholder reformy péče o duševní zdraví (ideálně regionální konzultant DI). Modul má za cíl představit zahraniční praxi s Centry pro duševní zdraví (komunitní péčí) a zodpovědět základní otázky ohledně přechodu od institucionální péče k péči komunitní.

Anotace filmu 1 Paralelní životy (52 min) (oficiální text distributora): Paralelní životy musí žít většina lidí s duševním onemocněním, kdy vnitřní svět ukrývají před tím vnějším, jinak je u nás čeká stigmatizace, neúcta a v krajnosti izolace za zdmi ústavů. Film odkrývá cesty, jak řešit současný stav psychiatrické léčby v České republice. Za inspirací se autoři filmu vydávají do třech evropských zemí, kde dávno proběhla reforma péče o duševně nemocné. S odstupem času se ukazuje, jak byla proměna úspěšná. V severoitalském Terstu objevují filmaři příběh zrušené léčebny a netradiční metodu léčby. Ve Švédsku se setkávají s lidmi, kteří se díky kvalitním komunitním službám dokázali vrátit zpět do života. A v Anglii se individuální metodou daří umisťovat klienty na pracovní pozice. Film řeší i otázku deinstitucionalizace, která je jednou z pozitivních cest proměny.

Anotace filmu 2 Bylo jednou jedno město bláznů (30 min): V originálu C´era una volta la citta´dei matti je dvoudílný životopisný film italské televize z roku 2010, v rámci festivalu přinášíme jeho zkrácenou 30 min. verzi s českými titulky. Film je věnovaný Francu Basagliovi, řediteli psychiatrického ústavu v Gorizii, zapadlém pohraničním městě na severovýchodě Itálie, kterému se podařilo jednou provždy zavřít místní psychiatrickou nemocnici a přenést péči do sítě decentralizovaných služeb.

Anotace filmu 3 Sousedé (52 min): Film Sousedé je dokument o lidech s duševním onemocněním, kteří opouštějí po desetiletích strávených v izolaci ústav. Jakmile se dostanou ven, snaží se dát své zničené životy opět dohromady. Ředitel ústavu pro lidi s duševním onemocněním v chorvatském městě Osijek se rozhodl tento ústav uzavřít a začlenit jeho obyvatele do společnosti. Jako sociální pracovník se už dále nechtěl cítit jako ředitel nějakého vězení. „Když jsme se poprvé s těmito lidmi setkali, nepředstavili se nám jmény, ale jen svými diagnózami. Nyní se opět stávají lidmi s individuálními osobnostmi a životními cestami, našimi novými – starými sousedy,“ říká režisér filmu Tomislav Žaja.

Forma modulu: Film + prezentace + beseda

Délka modulu: Film + 45 minut diskuze

Počet účastníků: 50-500 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Úvod do tématu reformy péče o duševní zdraví (10 min)
 • Film (52 / 30 min)
 • Moderovaná diskuze a dotazy z publika (45 min)

Účinkující (4-5 lidí):

 • lokální stakeholder reformy péče o duševní zdraví,
 • člověk se zkušeností,
 • 2 lokální odborníci z oblasti péče o duševní zdraví:
  • členové multidisciplinárního týmu – psychiatr / psycholog / sociální pracovník / zdravotní sestra,
  • zástupce řídícího výboru kraje – např. Regionální konzultant Deinstitucionalizace, popř. i RS

Modul je dostupný od: Duben 2019

Pozn.: K dispozici jsou filmy + prezentace o reformě péče o duševní zdraví.

Modul Výstava Duševní zdraví nás baví! aneb Recykliteratura v souboji s mýty a stereotypy

Destigmatizační výstava, která informuje komunitu o faktech a pravdách v oblasti duševního zdraví a vyvrací často prezentované mýty. Výstava čítá 15 plakátů               (14 plakátů s mýty + 1 info plakát). Existuje v tištěné i elektronické verzi.

Forma modulu: Výstava

Délka modulu: není časově omezena

Počet účastníků: není omezen

Obsah modulu:

 • Představení nejčastějších mýtů a stereotypů v oblasti duševního zdraví a jejich vyvrácení.

Modul je dostupný od: Červenec 2018

Modul Houpačka NA ROVINU

Designová houpačka v podobě houpací lavičky, která upozorňuje na vrtkavost duševního zdraví a na to, že je velmi lehké dostat se z duševní rovnováhy a není snadné vrátit se zpět. Houpačka ukazuje, že pomoci dostat člověka zpět do rovnováhy může další člověk tím, že si přisedne a rovnováhu pomůže najít. Houpačka symbolizuje celou naší vizi:

„Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení gramotnosti a přístupu lidí k duševnímu zdraví. Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.“

Houpačka je vhodný prvek pro přilákání pozornosti k tématu a započetí rozhovoru o problematice. Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí, aby byl u houpačky vždy přítomen někdo z organizátorů. Měl by zároveň být schopen odpovědět na základní dotazy. U houpačky je vhodné nabídnout informační a propagační letáky.

Rozměr lavičky:

 • délka 3 m
 • hloubka sedáku 0,45 m
 • výška opěrky 0,95 m
 • výška sedáku (0,45 m; při houpání 0-0,9 m)

Forma modulu: Interaktivní stanoviště

Délka modulu: není časově omezena

Počet účastníků: není omezení

Obsah modulu:

 • Houpačka k přivedení pozornosti k tématu duševního zdraví na veřejných akcích

Modul je dostupný od: Listopad 2018

Modul Interaktivní kvíz o duševním zdraví a nemoci

Moderovaný modul, který představuje iniciativu NA ROVINU a pomocí interaktivního kvízu představuje základní fakta o prevalenci duševních onemocnění v ČR a experimentálně ukazuje, jak náročné je přiznat ostatním lidem duševní onemocnění nebo návštěvu psychologa či psychiatra.

Forma modulu: Interaktivní seminář/stanoviště

Účinkující: RS (+ člověk se zkušeností s duševním onemocněním)

Délka modulu: 1 hodina

Počet účastníků: 20-30

Obsah modulu:

 • Interaktivní kvíz – základní informace o duševních onemocněních v ČR
 • Experiment
 • Diskuze

Modul je dostupný od: Červen 2018

Pozn.: Modul nepilotovaný, neevaluovaný, k modulu existuje scénář.

Modul Informační a propagační letáky

Informační a propagační materiály iniciativy NA ROVINU slouží k rozšiřování povědomí o duševním zdraví a nemoci, o stigmatizaci a tomu, jak jí předcházet, i k vytvoření otevřené diskuze o našem duševním zdraví.

Forma modulu: Tištěný/ elektronický leták

Typy letáků:

 • Propagační leták o iniciativě NA ROVINU
 • Informační leták Mluvit o duševním zdraví a nemoci je důležité – cílem letáku je ukázat, že mluvit o duševním zdraví a nemoci má pro lidi s duševním onemocněním velký význam a nemusí to být nijak těžké, když člověk využívá principy zmíněné v letáku

Leták Hra Nebe, peklo, ráj – cílem letáku je hravou formou povzbudit diskuzi o duševním zdraví a o tom, jak se cítíme

Modul – Media Guide

Hlavním cílem Media Guide je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.

Forma modulu: Elektronická příručka: https://narovinu.org/wp-content/uploads/2019/03/mediaguide.pdf

Délka modulu: není časově omezeno

Počet účastníků: není omezeno

Obsah modulu:

 • Jak psát o problematice duševního zdraví a nemocí nestigmatizujícím jazykem
 • Jaké volit k textům obrázky
 • Jak vést rozhovor s lidmi s duševním onemocněním
 • Základní informace o diagnózách a možnostech léčby

Modul je dostupný od: Leden 2019

Modul Výstava Dimenze duševního zdraví

Aktuálně má u nás problém s duševním zdravím každý třetí dospělý člověk. Mnoho lidí pomoc nevyhledá, potíže ale většinou samy od sebe nezmizí. Spousta z nás o tom radši ani nemluví. Je to téma plené tabu, mýtů a polopravd. Podívejme se na duševní zdraví a onemocnění bez předsudků, skutečnost nás možná dost překvapí. Nemá totiž jen dvě dimenze.

Modul má formu destigmatizační výstavy, která spojuje vizuálně přitažlivou grafickou podobu spolu s informacemi o duševním zdraví, výstava se zabývá mýty a stereotypy, které jsou spojené s duševním onemocněním. Výstava má celkem 14 plakátů – každý plakát se věnuje jednomu konkrétnímu mýtu a je originálně graficky zpracován, dohromady pak plakáty tvoří jeden vizuální celek. Autorem vizuální stránky plakátů je Filip Menšl.

 • Forma modulu: Výstava (2 varianty: tisk na papíře, tisk na deskách)
 • Délka modulu: Není časově omezena
 • Počet účastníků: Není omezen
 • Obsah modulu: Představení nejčastějších mýtů a stereotypů v oblasti duševního zdraví a jejich vyvrácení.
 • Modul je dostupný od: Září 2020

Online moduly

V online prostředí jsou realizovány původní prezenční moduly projektu Destigmatizace. Z hlediska obsahu vycházejí online moduly vždy z původní prezenční formy. Moduly jsou realizovány individuálně – konkrétní podoba modulu je vždy přizpůsobena účastníkům a typu akce, v rámci níž je destigmatizační aktivita realizována.

Kontakt na garanta
cílové skupiny:

Mgr. Michal Nesládek
Tel: +420 723 330 421
Email: michal.nesladek@nudz.cz

""
1

Mám nezávazný zájem o více informací 

Jméno
O jaké informace máte zájem?
Email, nebo telefonní číslo
Krajpick one!
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ